LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

ONLINE RESOURCE CENTRE

Publishing Year: 
2017
Language: 
SERBIAN
Country: 
Serbia

Borba protiv diskriminacije lezbejki, gej, bi, trans i intersex osoba. Standardni ponašanja za predureća

Original Title: 
"Tackling Discrimination against Lesbian, Gay, Bi, Trans, & Intersex People STANDARDS OF CONDUCT FOR BUSINESS"
Resource Type: 
Report

Standardi ponašanja rezimirani u nastavku, a detaljnije predstavljeni u celom ovom radu, sadrže praktične smernice za kompanije o tome kako da poštuju i podržavaju prava LGBTI osoba na radnom mestu, tržištu i u zajednici. Standarde je razvila Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u partnerstvu sa Institutom za ljudska prava i poslovanje, a zasnovani su na ishodu niza regionalnih konsultacija održanih 2016. i 2017. godine u Mumbaju, Njujorku, Kampali i Briselu. Standardi su osmišljeni tako da podrže kompanije da revidiraju postojeće politike i prakse i donesu nove, u cilju poštovanja i promovisanja ljudskih prava LGBTI osoba.

Standardi su zasnovani na postojećem međunarodnom pravu ljudskih prava i u skladu su sa Vodećim principima UN o poslovanju i ljudskih pravima. Takođe imaju jaku empirijsku osnovu i zasnivaju se na brojnim primerima dobre prakse koje su odgovorna preduzeća već usvojila. Oni predstavljaju mere koje kompanije mogu i treba da preduzmu da usklade svoje politike i prakse sa postojećim standardima ljudskih prava. Oni prepoznaju potrebu za nijansiranim i diferenciranim pristupom zasnovanim na različitosti konteksta i pojedinaca koji čine LGBTI spektar. Konačno, oni su namenjeni da podrže interakcije za utvrđivanje prava između kompanija i širokog spektra aktera – od zaposlenih preko potrošača do sindikata – obzirom da ostvarivanje napretka u ovoj oblasti zahteva učešće svih aktera na svim nivoima.

 


 

Disclaimer: 

This report has been produced with the financial assistance of the United States Agency for International Development (USAID). The content of this report is the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of either the USAID, the United States Government, or other agencies mentioned in this report.

The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or the UN Member States.


 

GET IN TOUCH

  • Str. Majke Jevrosime 42/31
    Belgrade, Serbia
  • Phone: +381 11 3227480
  • Email: [email protected]

NEWLETTERS

Make sure you son't miss latest news and get notices about our new themes, stay tuned!

"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. 
The content of the website is the sole responsibility of ERA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union."